Integritetspolicy

  Wood’s värnar om din personliga integritet

  Wood’s Production Sweden AB, org.nr 559142-0749, Box 356, 441 27 Alingsås, (”Wood’s” eller ”vi”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som är slutkund, representant för ett företag som är befintlig eller potentiell leverantör, samarbetspartner eller återförsäljare till oss, och om dig som besöker vår hemsida https://woods.se, samt om dig som ansöker om anställning hos oss. Denna integritetspolicy beskriver även hur vi behandlar personuppgifter om dig som är aktieägare eller representant för aktieägare eller innehavare eller representant för innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier i Wood’s (”aktieägare”).

  Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

  Personuppgiftsansvarig

  Wood’s är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  Vilka personuppgifter behandlar vi?

  Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

  Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

  Slutkund

  • Wood’s samlar in och lagrar följande information om dig som Wood’s behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Wood’s åtaganden gentemot dig som slutkund.
  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Uppgifter som du förmedlar till Wood’s per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
  • Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.
  • Köphistorik.
  • Uppgifter om reklamationer och garantiärenden.
  • I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med Wood’s växel eller kundtjänst/support.
  • I förekommande fall betalningsinformation, såsom bankuppgifter och kontonummer.

  Representanter för t.ex. leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare

  Wood’s samlar in och lagrar följande information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller organisation.

  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e‑postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
  • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Wood’s per e‑post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
  • I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med Wood’s växel eller kundtjänst.
  • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).

  Representanter för potentiella t.ex. leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare

  Wood’s kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är representant för en potentiell t.ex. leverantör, samarbetspartner eller återförsäljare till oss.

  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e‑postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

  Besökare av Wood’s hemsida

  I samband med att du besöker vår hemsida samlar vi in följande information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

  • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

  Rekrytering (arbetssökande hos Wood’s)

  Wood’s samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos oss.

  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e‑postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
  • Uppgifter i personligt brev och CV.
  • I förekommande fall bild.
  • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

  Aktieägare

  Wood’s samlar in följande information om dig i din egenskap av aktieägare för att kunna uppfylla våra skyldigheter och tillförsäkra aktieägares rättigheter.

  • Person- och kontaktinformation, såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, e postadress och befattning.
  • Innehav av aktier eller andra finansiella instrument.
  • Finansiell information, t.ex. information om rösträtt på bolagsstämma, aktieägande och rättigheter för ägandet.
  • Ev. information om fullmaktshavare som företräder Aktieägare.
  • Ev. information om pantsättning och panthavare samt andra anteckningar i aktieboken.
  • Ev. övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder.

  Hur samlar Wood’s in dina personuppgifter?

  När det gäller slutkunder samlas dina personuppgifter in direkt från dig, t.ex. när du registrerar ett konto hos oss på vår hemsida, när du handlar i vår webbshop, när du är i kontakt med oss via t.ex. e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler. Vi kan även få dina personuppgifter från återförsäljare som du har köpt din produkt av.

  När det gäller representanter hos befintliga och potentiella leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare samlas dina personuppgifter i regel in från det företag eller den organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig, t.ex. via e‑post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med företagsevenemang eller möten. Vi kan även få personuppgifter om dig från övriga bolag inom den koncern, i vilken Wood’s ingår i, eller från Wood’s övriga samarbetspartners. Wood’s använder även externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.

  När det gäller besökare av Wood’s hemsida och arbetssökande hos Wood’s kan personuppgifter om dig överlämnas till oss direkt från dig t.ex. när du besöker vår hemsida. I samband med en rekrytering kan dina personuppgifter även komma att överlämnas till oss från det bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

  När det gäller aktieägare samlas dina personuppgifter in direkt från dig eller från tredje part t.ex. fullmaktshavare som företräder aktieägare.

  Varför behandlar Wood’s dina personuppgifter och med vilken laglig grund?

  För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

  Slutkund

  ÄndamålLaglig grund
  För att kunna hålla kontakten med dig i t.ex. kundtjänst- eller reklamationsärenden eller när leverans av produkter ska ske.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv hantering av kundrelaterade ärenden (intresseavvägning).

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som kund.

  För att kunna motta och säkerställa betalning från dig vid köp av våra produkter och/eller tjänster.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som slutkund.
  För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Woods rättsliga förpliktelser.
  För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Woods varumärke och produkter, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial, erbjudanden och påminnelser om att underhålla dina produkter från Woods.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till dig som slutkund (intresseavvägning).

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som kund.

  För att genomföra undersökningar rörande Wood’s produkter och slutkunders köpupplevelse.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sina produkter och sin marknadsföring (intresseavvägning).
  För att kunna bemöta och kompensera kunder vid reklamationer och garantiärenden.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med slutkunden.
  För att kvalitetsförbättra Wood’s växel och kundtjänst/support.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv hantering av växel och kundtjänst/support (intresseavvägning).

  Representanter för t.ex. leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare

  ÄndamålLaglig grund
  För att kunna hålla kontakten med dig i egenskap av en representant för t.ex. en leverantör, samarbetspartner eller återförsäljare.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att fullgöra avtalet med t.ex. leverantören, samarbetspartnern eller återförsäljaren, dvs. företaget som du representerar (intresseavvägning).
  För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Wood’s rättsliga förpliktelser.
  För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Wood’s varumärke och produkter (t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial, inbjudan till Wood’s evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till dig som representant för t.ex. leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare (intresseavvägning).
  För att genomföra undersökningar rörande Wood’s produkter.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt varumärke, våra produkter och vår marknadsföring (intresseavvägning).
  För att kunna bemöta och kompensera återförsäljare vid reklamationer och garantiärenden.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att fullgöra avtalet med återförsäljaren, dvs. företaget som du representerar (intresseavvägning).
  För att kvalitetsförbättra Wood’s växel och kundtjänst/support.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv hantering av växel och kundtjänst/support (intresseavvägning).

  Representanter för potentiella t.ex. leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare

  ÄndamålLaglig grund
  För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Wood’s varumärke och produkter (t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial, inbjudan till Wood’s evenemang och andra sammankomster m.m.).Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter till dig eller till företaget eller organisationen som du representerar (intresseavvägning).

  Besökare av Wood’s hemsida

  ÄndamålLaglig grund
  För att säkerställa driften av Wood’s hemsida samt för att kunna utveckla hemsidan för att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan används.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/samarbetspartners (intresseavvägning).

  Rekrytering (arbetssökande hos Wood’s)

  ÄndamålLaglig grund
  För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst hos Wood’s samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Wood’s (intresseavvägning).

  Aktieägare

  ÄndamålLaglig grund
  Uppfylla Wood’s skyldigheter gentemot dig som aktieägare enligt t.ex. Wood’s bolagsordning.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Wood’s avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen (fullgörande av avtal).
  Avseende representanter för aktieägare, är behandlingen nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra aktieägare (intresseavvägning).
  Uppfylla Wood’s skyldigheter gentemot dig och övriga aktieägare enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Wood’s rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning (rättslig förpliktelse).
  Avseende representanter för aktieägare, är behandlingen nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra aktieägare (intresseavvägning).
  Distribution av aktieägarrelaterad information.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Wood’s rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning (rättslig förpliktelse).
  Behandlingen är nödvändig för att Wood’s på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera aktieägare och andra intressenter om bolagsrelevant information (intresse-avvägning).

  Hur länge sparar Wood’s dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

  Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

  Kontaktuppgifter till slutkund, representanter för t.ex. leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare lagras under den tid Wood’s bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med dig eller företaget eller organisationen som du representerar. Radering sker när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av dig i egenskap av representant.

  För närmare information om hur länge Wood’s sparar specifika personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

  Till vilka lämnar Wood’s ut dina personuppgifter?

  Wood’s lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

  I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

  Tredje partAnledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
  Andra bolag inom Wood’s koncernPersonuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Wood’s ingår i.
  Leverantör av molntjänsterPersonuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av molntjänster eftersom Wood’s lagrar viss information i molntjänster.
  Leverantörer, samarbetspartners och återförsäljareWood’s kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer, samarbetspartners och/eller återförsäljare om dessa behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Wood’s.
  MyndigheterPersonuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
  AvyttringFör det fall Wood’s avser att överlåta hela eller delar av bolagets verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.
  AllmänhetenWood’s aktiebok är offentlig och hålls tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. De uppgifter som framgår i aktieboken lämnas därför ut på begäran.
  Protokoll och röstlängd från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande aktieägare samt till Bolagsverket, revisorer och andra som vi har en lagenlig skyldighet att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till.

  Överföring av personuppgifter till tredjeland

  De bolag som ingår i Wood’s koncern samt leverantörer, samarbetspartners och återförsäljare av Wood’s produkter bedriver verksamhet i flera jurisdiktioner. Detta innebär att dina personuppgifter kan behandlas utanför EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas i länder utanför EU/EES kommer Wood’s vidta åtgärder för att se till att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES, t.ex. i tillämpliga fall ingå s.k. standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen (tillgängliga på Europeiska kommissionens hemsida).

  Sociala medier

  Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram och YouTube hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Wood’s är syftet med behandlingen att representanter för t.ex. befintliga och potentiella återförsäljare och samarbetspartners ska kunna interagera och ha kontakt med Wood’s via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med samarbetspartners och återförsäljare och för att göra Wood’s kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Wood’s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter (intresseavvägning).

  Dina rättigheter

  Rätt till information
  Wood’s publicerar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi strävar efter att vara transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter.

  Rätt till tillgång
  Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

  Rätt till rättelse
  Om de personuppgifter Wood’s har om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller uppdaterade. Om sådana personuppgifter har lämnats till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy, kommer Wood’s även att kontakta sådan tredje part och begära rättelse eller uppdatering av dina personuppgifter (om det är relevant).

  Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
  Du har rätt att begära att Wood’s raderar dina personuppgifter och om vi inte har en rättslig grund för att spara dem eller fortsätta behandla dem kommer vi radera dem..

  Rätt att göra invändningar
  Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i vissa fall.

  Rätt att begränsa behandling
  I vissa fall har du rätt att be Wood’s att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi får lagra uppgifterna men inte behandla dessa ytterligare såvida du inte lämnar din tillåtelse därtill eller i anledning av rättsliga anspråk.

  Rätt till dataportabilitet
  I vissa fall har du rätt att få ut de personuppgifter som Wood’s har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.

  Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
  Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Kontakta oss gärna om du önskar utnyttja någon av ovanstående rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken ”Kontaktinformation” nedan.

  Skyddet av dina personuppgifter

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

  Cookies

  Wood’s använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på vår hemsida samt för att förbättra hemsidan och att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information om hur vi använder cookies, se cookiepolicy.

  Om du inte lämnar dina personuppgifter till Wood’s

  Om du inte lämnar dina personuppgifter till Wood’s kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga och/eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller det företag eller den organisation som du representerar.

  Uppdatering av integritetspolicyn

  Wood’s gör löpande ändringar i denna policy. Vid ändringar av denna policy kommer vi att publicera den justerade policyn på vår hemsida.

  Kontaktinformation

  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

  Woods Production Sweden AB
  559142-0749
  Box 356, 441 27 Alingsås
  Telefon: 031-761 36 10
  E-post: info@woods.se