Serviceavtal för Woods TES Sweden AB

Innan du godkänner avtalet förväntas du noggrant läsa igenom allt innehåll i avtalet och fullt ut förstå villkoren, särskilt restriktiva klausuler eller undantag. Restriktiva klausuler eller undantag är markerade med fet stil eller markerade i andra former för att fånga din uppmärksamhet. Vid osäkerhet om avtalsvillkorens innebörd, vänligen kontakta relevant affärsavdelning på Woods TES Sweden AB. Du får inte använda tjänsten innan du har läst och godkänt alla villkor i avtalet, relevanta avtal och regler osv. När du väljer ”Godkänn och skicka in avtalet” (se registreringssidan för exakt ordalydelse) och slutför registreringen, eller använder tjänsten på något sätt, anses du ha läst och godkänt begränsningen i avtalet och bestämmelserna ovan. I händelse av brott mot avtalet har Woods TES Sweden AB rätt att ensidigt begränsa, stänga av eller spärra tjänsten för dig, och har rätt att undersöka ditt relevanta ansvar.

Serviceavtalet (nedan kallat ”Avtalet”) undertecknas av dig och Woods TES Sweden AB. Det innehåller (men är inte begränsat till) Woods TES Sweden AB:s sekretesspolicy och annat innehåll. Vid ändring kommer Woods TES Sweden AB att meddela detta genom att den licensierade programvaran skickar ett meddelande utan ytterligare anmälan. Efter tillkännagivandet blir det ändrade avtalet och reglerna automatiskt en del av avtalet utan ytterligare anmälan till dig för samtycke. Vid invändningar mot sådana relevanta ändringar ska du sluta använda Woods TES Sweden AB:s tjänst; om du fortsätter att använda den, anses det att du inte har några invändningar mot de ändrade bestämmelserna och samtycker till att följa dem.

I. Definitioner av termer

1.1 Licensierad programvara avser programvarusystem som har utvecklats av Woods TES Sweden AB, och som laddas ner, installeras och används i specificerade mobila terminaler i systemet.

1.2 Med tjänster avses de tjänster som tillhandahålls av Woods TES Sweden AB och dess leverantörer. Du kan använda sådana tjänster på den mobila terminalen med den licensierade programvaran.

II. Tjänst

2.1 Woods TES Sweden AB erbjuder dig intelligenta life equipment management-tjänster, som du kan använda för åtkomst till de intelligenta terminalerna på Woods TES Sweden AB och dess leverantörers smarta plattform via Woods TES Sweden AB kontroll, för sammankoppling av intelligent utrustning. Innehållet i tjänsterna inkluderar intelligent utrustningshantering, scen-länkning och analysrapport osv. Sådana funktioner kan optimeras eller modifieras i enlighet med ändringar av användarnas krav eller bedömning av tjänsteleverantör, och tillhandahållandet av tjänster kan tillfälligt stoppas på grund av regelbundet och irreguljärt underhåll.

III. Tjänstens omfattning

3.1 Woods TES Sweden ger dig rätt att använda produkten som är baserad på denna programvara.

3.2 Du får inte licensiera, sälja, leasa, överföra eller utfärda produkten i någon form, eller använda produkten för något annat kommersiellt ändamål. 3.2 På grund av begränsningar hos plattformen och terminalerna för programvaruanpassning får du endast använda den licensierade programvaran på den auktoriserade systemplattformen och terminalen; om du installerar den licensierade programvaran på annan terminalutrustning kan det skada maskinvaran eller programvaran.

3.3 Du bekräftar att den licensierade programvaran endast får användas i icke-kommersiellt syfte och installation, tillämpning och drift av den licensierade programvaran är förbjudet. Om sådan kommersiell drift är nödvändig, ska ett skriftligt godkännande och tillstånd inhämtas från Woods TES Sweden AB i förväg.

3.4 Woods TES Sweden och dess leverantörer kan ändra, uppgradera eller överföra den licensierade programvaran eller relevanta funktioner från tid till annan, samt lägga till nya funktioner eller tjänster i det licensierade programvarusystemet. Om inga separata avtal åtföljs av ovannämnda nya funktioner eller tjänster, har du rätt till motsvarande funktioner och tjänster, som också omfattas av avtalet.

3.5 Du ansvarar för riktigheten, tillförlitligheten, integriteten och lagligheten hos ingångsdata liksom lagligheten hos det sätt på vilket du erhåller informationen, och ska säkerhetskopiera data och information från tid till annan. Du ska bära alla risker för skador och förlust av sådan information.

3.6 Du ska förvara ditt kontonummer och lösenord så att informationen är skyddad. Om ditt konto skulle hackas (inklusive men inte begränsat till avslöjande av lösenordet), ska du omedelbart underrätta Woods TES Sweden AB så hjälper vi dig att vidta lämpliga åtgärder. Annars ska alla aktiviteter som har skett på ditt konto antas ha utförts av dig och du kommer att bära hela ansvaret för dessa.

IV. En tredje part

4.1 Du bekräftar att vissa av de tjänster som Woods TES Sweden AB och dess leverantörer tillhandahåller är baserade på programvara eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. En sådan tjänst är avsedd att underlätta din användning och nödvändigt rättsligt tillstånd inhämtas från tredje part.

4.2 Produkten inkluderar viss information och tjänster från tredje part. Woods TES Sweden AB och dess leverantörer varken styr över eller bär ansvaret för information och tjänster från tredje part.

4.3 Du bekräftar att Woods TES Sweden AB och dess leverantörer inte kan garantera att den licensierade programvaran alltid använder eller innehåller sådana tjänster, eller att annan programvara som tillhandahålls av samma tredje part kommer att användas i framtiden. På samma sätt kan programvaran använda liknande tjänster som levereras av en annan tredje part. Vid användning omfattas ovannämnda motsvarande programvara eller tjänster av detta avtal.

V. Föreskriven användning av programvaran

5.1 Du ska använda den licensierade programvaran på ett normalt sätt. Följande användningar bryter mot den avsedda användningen av programvaran:

1) Att skicka eller dela datorvirus, maskar, skadlig kod eller programvara som avsiktligt skadar eller ändrar datorsystem eller data;

2) Att samla in information eller data om andra användare utan tillstånd, till exempel e-postadress och liknande;

3) Användning av produkten på ett automatiskt och skadligt sätt, som orsakar överbelastning av servern eller som stör eller skadar webbservern och nätverkslänkar i andra former.

4) Försök att besöka serverdata eller kommunikationsdata för produkten utan tillstånd;

5) Att störa eller skada produktionsprogrammet genom andra användare.

5.2 Du förstår och håller med om att:

1) Woods TES Sweden AB avgör huruvida du är inblandad i överträdelser av standarderna ovan och stänga av eller annullera din programlicens enligt resultatet av ett sådant beslut eller införa andra begränsningar enligt avtal.

2) Woods TES Sweden AB omedelbart kommer att radera information som bryter mot lagar, utgör intrång i andras juridiska rättigheter eller som bryter mot det avtal som du har utfärdat när du använder den licensierade programvaran.

3) Om en tredje part lider skada till följd av ditt brott mot tillämpningsstandarderna, bär du själv det juridiska ansvaret i ditt namn, och ska skydda och ersätta Woods TES Sweden AB för förluster eller merkostnader som överträdelsen genererar. Om inte har Woods TES Sweden AB rätt att begära ersättning.

4) Om Woods TES Sweden AB och dess leverantörer lider förlust på grund av ditt brott mot relevanta lagar eller avtalet, ska du ersätta Woods TES Sweden AB och dess leverantörer för förluster och (eller) kostnader som detta ger upphov till.

VI. Standard för informationsinnehåll

6.1 Du lovar att du inte kommer att bryta mot lagar eller göra dig skyldig till olämpligt beteende genom att använda tjänsten, och en sådan handling eller sådant beteende inkluderar (men är inte begränsat till):

6.1.1 Uppladdning, överföring eller delning av information som innehåller något av följande:

1) Att motsätta sig de grundläggande principerna som fastställs i konstitutionen;

2) Äventyrande av statens säkerhet, avslöjande av statshemlighet, undergrävande av statsmakten och sabotage mot statens enighet;

3) Att skada statens ära och nytta;

4) Anstiftan av nationellt hat och diskriminering och sabotage mot den nationella enigheten;

5) Förstörande av statens politik beträffande religioner och förespråkande av kätteri och feodal vidskepelse;

6) Spridning av rykten, störande av samhällsordningen och förstörelse av social stabilitet;

7) Spridning av obsceniteter, pornografi, spel och dobbel, våld, mord och terror eller medhjälp till brott;

8) Förolämpning eller förtal av andra och intrång i andra lagliga rättigheter och intressen;

9) Innehåller innehåll som är bedrägligt, avsett att skada, hota, kränker andras integritet, utgör trakasserier, intrång, förtal, grovhet, oanständighet, eller moraliskt motbjudande innehåll;

10) Annat innehåll som är begränsat eller förbjudet enligt gällande lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra rättsliga normer.

VII. Sekretesspolicy och data

7.1 Det är viktigt för Woods TES Sweden AB att skydda dina personuppgifter. Woods TES Sweden AB förbereder Woods TES Sweden AB sekretesspolicy, där innehåll i samband med ägande och skydd av immateriella rättigheter, insamling, användning, delning, lagring och skydd osv. av din information lämnas ut. Vi rekommenderar att du läser igenom Woods TES Sweden AB:s sekretesspolicy noggrant.

VIII. Undantagsklausuler

8.1 Om inte annat anges i lagar och förordningar, kommer Woods TES Sweden AB att göra sitt bästa för att garantera säkerheten, giltigheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos den licensierade programvaran samt ingående teknik och information, men Woods TES Sweden AB kan inte garantera detsamma på grund av begränsningar hos den teknik som är tillgänglig idag.
8.2 Du förstår att Woods TES Sweden AB inte har något ansvar för direkta eller indirekta förluster orsakade av force majeure-händelser och tredje parts fallissemang.
8.3 Du ansvarar för personskador eller oavsiktlig eller indirekt skada som orsakats av eller i samband med någon av följande olyckor: 1) En tredje part använder den licensierade programvaran eller ändrar dina data utan tillstånd; 2) Kostnader och förluster som produceras med hjälp av den licensierade programvaran; 3) Ditt missförstånd av den licensierade programvaran 4) Andra förluster relaterade till licensierad programvara orsakade av anledningar som inte kan hänföras till Woods TES Sweden AB.
8.4 All annan licensierad programvara som inte har utvecklats och släppts av Woods TES Sweden AB eller utveckling och utgivning som inte har godkänts av Woods TES Sweden AB är olaglig programvara. Nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan orsaka oförutsägbara risker. Woods TES Sweden AB ska friskrivas från rättsligt ansvar och tvister som genereras däri och Woods TES Sweden AB ska ha rätt att stänga av eller avsluta programlicensen och/eller alla andra tjänster.
8.5 Du har informerats om att användningen av Woods TES Sweden AB:s och dess leverantörs smarta plattform involverar en internettjänst som kan påverkas av instabila faktorer i alla länkar. Även om Woods TES Sweden AB har vidtagit skyddsåtgärder, kan tjänsten stängas av, avslutas, försenas, till följd av användningsbegränsning eller användningsfel på grund av inneboende fel i internet- och e-kommunikationen, samt faktorer som ligger utanför någon av avtalsparternas rimliga kontroll (inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, terroristattack, farsot, naturkatastrofer, upplopp, terminalvirus, hackerattack, nätverksfel och terminalfel). Du samtycker härmed till att du bär ansvaret för ovanstående risker och friskriver Woods TES Sweden AB från ansvar när normal drift av tjänsterna påverkas av förekomsten av ovanstående risker.

IX. Uppsägning av avtalet och avtalsbrott

9.1 Du bör förstå att du ska använda den licensierade programvaran enligt auktoriseringsomfattningen, respektera immateriella rättigheter för programvara och innehåll som finns i programvaran och fullgöra rättigheter enligt avtalet vid användning av Woods TES Sweden AB:s tjänster. Woods TES Sweden AB kommer att avsluta programlicensen om du gör dig skyldig till en allvarlig avtalsöverträdelse.

9.2 Din användning av programvaran bygger på stödtjänster som tillhandahålls av Woods TES Sweden AB närstående företag. Brott mot villkor, avtal, regler, uppsägning och andra relevanta bestämmelser för Woods TES Sweden AB och dess närstående företag kan orsaka fel vid normal användning av den licensierade programvaran, och Woods TES Sweden AB har då rätt att avsluta programvarulicensen eller vidta åtgärder för att begränsa din programvarulicens eller andra rättigheter och intressen som kontrolleras av Woods TES Sweden AB som fastställt i avtalet, inklusive avstängning eller avslutande av din programvarulicens.

9.3 Vid överträdelse av avtalet eller andra avtal som har ingåtts med Woods TES Sweden AB, ska Woods TES Sweden AB och dess leverantörer ha rätt att underrätta närstående företag för att kräva att de vidtar restriktiva åtgärder med avseende på dina rättigheter och intressen, inklusive att kräva att närstående företag stoppar eller annullerar leverans av delar av eller hela tjänster för dig, och juridiskt meddela ditt avtalsbrott på webbplatser som drivs eller faktiskt kontrolleras av dem.

9.4 Den licensierade programvaran laddas ner från nedladdningsplattformen och du ska följa bestämmelser om nedladdningsplattformen, systemplattformen och terminaltillverkningen för applikationssätt och begränsningar av den licensierade programvaran. Om ovannämnda tredje part bekräftar att du bryter mot avtalet och Woods TES Sweden AB och dess leverantörs behandling krävs, kan Woods TES Sweden AB säga upp din programlicens på begäran från tredje part.

9.5 När programlicensen upphör måste du sluta använda den licensierade programvaran och förstöra alla kopior.

9.6 Du bär hela ersättningsansvaret om Woods TES Sweden AB och andra användare drabbas av förluster orsakade av ditt brott mot villkoren i avtalet.

X. Gällande lagar och enskilda avtalsbestämmelser

10.1 Effektivitet, förklaring, ändring, genomförande och tvistlösning av avtalet omfattas av folkrepubliken Kinas lagar. Om det inte finns några relevanta lagar och förordningar, ska det hänvisas till allmänna internationella affärsmetoder och (eller) industriella metoder.

10.2 Tvist som uppstår till följd av eller i samband med avtalet kan lösas av dig och Woods TES Sweden AB genom vänskaplig förhandling eller lämnas in till domstol av Woods TES Sweden AB, Maskingatan 2, 441 27 Alingsås, där avtalet undertecknas för prövning.

10.3 Om domstolen ogiltigförklarar något villkor i avtalet, ska detta inte påverka giltigheten hos andra villkor eller del av dessa, och du och Woods TES Sweden AB ska genomföra de giltiga villkoren i god tro.

10.4 Avtalet signeras av Woods TES Sweden AB