Tjenesteavtale med Woods TES Sweden AB

Les hele avtalen og gjør deg kjent med vilkårene, spesielt begrensninger eller unntak, før du godtar den. Begrensninger eller unntak er skrevet med fet skrift eller fremhevet på andre måter, slik at du skal legge merke til dem. Hvis du er i tvil om vilkårene i avtalen, kan du kontakte den relevante avdelingen hos TES Sweden AB. Du kan ikke bruke tjenesten før du har lest og godtatt vilkårene i avtalen, relevante avtaler og regler, og lignende. Når du har valgt «godta og send inn avtalen» (se registreringssiden for detaljert ordlyd) og fullført registreringsprosessen, eller hvis du bruker tjenesten, antas det at du har lest og godkjent begrensningene i avtalen og reglene over. Ved brudd på avtalen, har Woods TES Sweden AB rett til å begrense, suspendere eller avslutte tjenesten, og selskapet har også rett til å undersøke ditt relevante ansvar.

Tjenesteavtalen (heretter kalt «avtalen») er inngått mellom deg og Woods TES Sweden AB. Den inkluderer (men er ikke begrenset til) Woods TES Sweden ABs personvernerklæring og annet innhold. Woods TES Sweden AB vil informere om endringer ved å la den lisensierte programvare sende en melding. Når meldingen er sendt, blir den endrede avtalen og reglene automatisk en del av avtalen, uten ytterligere forvarsel eller innhenting av samtykke. Hvis du motsetter deg slike relevante endringer, må du slutte å bruke tjenesten fra Woods TES Sweden AB. Hvis du fortsetter å bruke den, antas det at du ikke motsetter deg endringene, og at du godtar å overholde dem.

I. Definisjon av vilkår

1.1 Med lisensiert programvare menes programvare som er utviklet av Woods TES Sweden AB, lastet ned og installert og brukt i spesifikke systemers mobile terminaler.

1.2 Med tjenester mener tjenester som leveres av Woods TES Sweden AB og av selskapets leverandører. Du kan bruke slike tjenester på den mobile terminalen ved hjelp av den lisensierte programvaren.

II. Tjenester

2.1 Woods TES Sweden AB tilbyr intelligente styringstjenester, basert på det du har tilgang til på de intelligente terminalene fra Woods TES Sweden AB og selskapets leverandørers smarte plattform via Woods TES Sweden AB Control, og sammenkoblinger mellom intelligent utstyr. Tjenestenes innhold inkluderer intelligent styring av utstyr, scenesammenkobling, analyserapport med mer. Slike funksjoner kan optimaliseres eller modifiseres i tråd med brukerens behov eller tjenesteleverandørens antakelser, og tjenesten kan også suspenderes på grunn av regelmessig eller uforutsett vedlikehold.

III. Tjenesteomfang

3.1 Woods TES Sweden gir deg rett til å bruke produktet basert på denne programvaren.

3.2 Du kan ikke lisensiere, selge, lease ut, overføre eller overføre produktet, og du kan ikke bruke produktet til andre kommersielle formål. 3.2 På grunn av begrensninger i programvareplattformen og terminalene, kan du bare bruke den lisensierte programvaren i den godkjente systemplattformen og terminalen. Hvis du installerer den lisensierte programvaren på annet terminalutstyr, kan det skade maskinvaren og programvaren.

3.3 Du samtykker til at den lisensierte programvaren bare kan brukes til ikke-kommersielle formål, og at det er forbudt å installere, bruke og kjøre den lisensierte programvaren til kommersielle formål. Hvis det er behov for kommersiell bruk, må det innhentes skriftlig godkjenning og tillatelse fra Woods TES Sweden AB.

3.4 Woods TES Sweden og selskapets leverandører kan endre, oppgradere eller overføre den lisensierte programvaren eller relevante funksjoner fra tid til annen, og selskapet kan også legge til nye funksjoner eller tjenester i det lisensierte programvaresystemet. Hvis det ikke inngås separate avtaler for de nevnte nye funksjonene eller tjenestene, har du rett til å bruke dem i tråd med avtalen.

3.5 Du er ansvarlig for nøyaktigheten, integriteten og lovligheten til data som mates inn, og lovligheten til hvordan du innhentet dataene. Du må også sikkerhetskopiere dataene og informasjonen fra tid til annen. Du er ansvarlig for skader og tap av slik informasjon.

3.6 Du må oppbevare kontonummeret og passordet ditt på en trygg måte. Ved sikkerhetsproblemer med kontoen din (inkludert, men ikke begrenset til offentliggjøring av passordet ditt), må du varsle Woods TES Sweden AB uten ugrunnet opphold. Woods TES Sweden AB hjelper deg med å iverksette relevante tiltak. Ellers antas det at all bruk av kontoen din utføres av deg, og du vil holdes ansvarlig.

IV. Tredjepart

4.1 Du samtykker til at enkelte tjenester fra Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører er basert på programvare eller tjenester fra tredjepart. Slike tjenester er nødvendige for appen, og det er innhentet nødvendig juridisk godkjenning fra tredjepart.

4.2 Produktet inneholder informasjon og tjenester fra tredjepart. Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører kan ikke kontrollere eller holdes ansvarlig for informasjon og tjenester fra tredjepart.

4.3 Du samtykker til at Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører ikke kan garantere at den lisensierte programvaren alltid bruker eller inneholder slike tjenester, eller at annen programvare fra samme tredjepart kan brukes i fremtiden. Det kan også brukes liknende tjenester fra en annen tredjepart. I forbindelse med søknaden vil den nevnte programvare eller tjenestene være underlagt denne avtalen.

V. Standard tjenestesøknad

5.1 Den lisensierte programvaren skal brukes på en normal måte. Følgende utgjør brudd på standarden:

1) Offentliggjøring eller deling av datavirus, ormer, ondsinnet kode eller programvare som bevisst skader eller endrer datasystemer eller data.

2) Innsamling av informasjon eller data om andre brukere uten tillatelse, for eksempel e-postadresser og lignende.

3) Ondsinnet bruk av produktet på en automatisert måte, forårsake overbelastning av serveren eller forstyrre eller skade nett-tjenere og nettverkskoblinger på andre måter.

4) Forsøk på å besøke serverdata eller kommunikasjonsdata i produktet uten tillatelse.

5) Forstyrre med, eller skade produksjonsappen for andre brukere.

5.2 Du forstår og samtykker til at:

1) Woods TES Sweden AB bestemmer om du er involvert i brudd på de nevnte standardene, og om lisensen skal suspenderes eller termineres i samsvar med resultatene, eller om det skal iverksettes andre begrensninger i tråd med avtalene.

2) Woods TES Sweden AB sletter umiddelbart informasjon som bryter lovverket, eller som krenker andres rettigheter, eller som utgjør et brudd på avtalen når du bruker den lisensierte programvaren.

3) Hvis tredjepart utsettes for skader som følge av at du har brutt standarder, holdes du ansvarlig, og Woods TES Sverige AB kan ikke holdes ansvarlig for tap eller ekstra utgifter som skyldes dette. Ellers har Woods TES Sweden AB rett til å kreve erstatning.

4) Hvis Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører utsettes for tap som følge av at du har brutt gjeldende lovverk eller denne avtalen, skal du kompensere Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører for eventuelle tap eller utgifter som skyldes dette.

VI. Standard for informasjon

6.1 Du lover å ikke bryte lover eller opptre upassende når du bruker tjenesten. Slike handlinger og slik atferd inkluderer (men er ikke begrenset til):

6.1.1 Opplasting, overføring eller deling av informasjon som inneholder noe av dette:

1) Motsette deg de grunnleggende prinsippene i grunnloven.

2) True statssikkerheten, utlevere statshemmeligheter, undergrave statsmakten og sabotere statlige enheter.

3) Skade statens ære og fordeler.

4) Oppfordre til nasjonalt hat og diskriminering, og sabotere nasjonal enhet.

5) Skade statens religiøse retningslinjer og oppfordre til kjetteri og føydalistisk overtro.

6) Spre rykter, forstyrre sosial orden og skade samfunnets stabilitet.

7) Spre obskønt innhold, porno, gambling, vold, mord og terror eller oppfordre til forbrytelser.

8) Fornærme eller snakke stygt om andre, og bryte andres juridiske rettigheter og interesser.

9) Ha innhold som bærer preg av svindel, trusler, skader, brudd på andres personvern, trakassering, krenkelse, bakvaskelse, grovhet, uanstendighet eller moralsk frastøtende innhold.

10) Ha annet innhold som er begrenset eller forbudt av gjeldende lovverk, forskrifter, regler, bestemmelser og andre juridiske standarder.

VII. Personvernerklæring og data

7.1 Ditt personvern er viktig for Woods TES Sweden AB. Woods TES Sweden AB utarbeider Woods TES Sweden ABs personvernerklæring med innhold knyttet til eierskap og beskyttelse av immaterielle rettigheter og innsamling, behandling, utlevering, lagring og beskyttelse av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser Woods TES Sweden ABs personvernerklæring grundig.

VIII. Unntak

8.1 Hvis ikke annet er oppgitt i lover og forskrifter, vil Woods TES Sweden AB gjøre sitt beste for å sørge for at den lisensierte programvaren, teknologien og informasjonen er sikre, oppdaterte, nøyaktige og pålitelige, men Woods TES Sweden AB kan ikke garantere dette, som følge av teknologiene som er tilgjengelige i dag.
8.2 Du forstår at Woods TES Sweden AB ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes force majeure eller tredjepart.
8.3 Du er selv ansvarlig for personskader eller andre skader som skyldes eller kan knyttes til følgende: 1) Tredjepart bruker den lisensierte programvare eller endrer dataene dine uten tillatelse. 2) Utgifter og tap som skyldes bruk av den lisensierte programvaren. 3) At du har misforstått den lisensierte programvaren. 4) Andre tap som er knyttet til den lisensierte programvaren og som skyldes årsaker som ikke kan knyttes til Woods TES Sweden AB.
8.4 All annen lisensiert programvareavledet programvare som ikke utvikles og distribueres av Woods TES Sweden AB, eller hvis utvikling og distribusjon ikke er godkjent av Woods TES Sweden AB, er ulovlig programvare. Hvis du laster ned, installerer og bruker slik programvare, kan det føre til uforutsigbare risikoer. Woods TES Sweden AB kan ikke holdes juridisk ansvarlig for dette, og Woods TES Sweden AB har rett til å suspendere eller terminere lisenser eller andre tjenester.
8.5 Du har blitt informert om at bruk av den smarte plattformen fra Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører kan påvirkes av ustabile faktorer i alle ledd. Selv om Woods TES Sweden AB har iverksatt sikkerhetstiltak, kan tjenesten suspenderes, termineres, bli forsinket, begrenset eller slutte å fungere på grunn av iboende utfordringer med internett og elektronisk kommunikasjon samt faktorer som ligger utenfor partenes kontroll (inkludert, men ikke begrenset til brann, oversvømmelse, terrorangrep, epidemi, naturkatastrofer, opptøyer, terminalvirus, hackerangrep, nettverksfeil og terminalfeil). Du samtykker til å bære risikoene, og du samtykker også til at Woods TES Sweden AB ikke kan holdes ansvarlig når normal drift av tjenesten påvirkes av disse risikoene.

IX. Terminere avtalen, og brudd på avtalen

9.1 Den lisensierte programvaren skal brukes i tråd med godkjenningen, og du skal respektere programvarens og innholdets immaterielle rettigheter. Du skal også oppfylle dine forpliktelser i tråd med avtalen når du bruker tjenester fra Woods TES Sweden AB. Woods TES Sweden AB terminerer lisensen ved avtalebrudd.

9.2 Din søknad avhenger av støttetjenester fra Woods TES Sweden ABs samarbeidspartnere. Brudd på vilkår, avtaler, regler og andre relevante forskrifter fra Woods TES Sweden AB og selskapets partnere kan føre til at programvaren ikke kan brukes på vanlig måte. Da har Woods TES Sweden AB rett til å terminere lisensen eller iverksette tiltak for å begrense lisensen eller andre rettigheter og interesser som kontrolleres av Woods TES Sweden AB som beskrevet i avtalen, inkludert suspensjon eller oppsigelse av lisensen.

9.3 Ved brudd på avtalen eller andre avtaler som er inngått med Woods TES Sweden AB, har Woods TES Sweden AB og selskapets leverandører retten til å varsle de aktuelle selskapene og be dem om å begrense dine rettigheter og interesser, inkludert å kreve at selskaper suspenderer eller terminerer levering eller hele tjenesten, og å varsle deg om brudd på avtalen på nettsteder de driver eller kontrollerer.

9.4 Den lisensierte programvaren lastes ned fra nedlastingsplattformen, og du skal følge bestemmelsene for nedlastingsplattformen, systemplattformen og terminalprodusenten for bruk og begrensning av den lisensierte programvaren. Hvis tidligere nevnt tredjepart bekrefter at du har brutt avtalen, og Woods TES Sweden AB og selskapets leverandør må iverksette tiltak, kan Woods TES Sweden AB terminere lisensen på forespørsel fra tredjepart.

9.5 Når lisensen termineres, skal du slutte å bruke den lisensierte programvaren og ødelegge alle kopier.

9.6 Du bærer risikoen hvis Woods TES Sweden AB og andre brukere utsettes for tap som skyldes at du har brutt avtalen.

X. Gjeldende lover og alvorlighetsgrad

10.1 Effektivitet, forklaring, endring, gjennomføring og tvisteløsning av avtalen er underlagt gjeldende lovgivning i Kina. Hvis relevante lover og regler ikke er tilgjengelige, henvises det til generell internasjonal forretningspraksis eller industripraksis.

10.2 Tvister som oppstår i forbindelse med avtalen, kan avgjøres av deg og Woods TES Sweden AB i form av forhandlinger, eller sendes til Maskingatan 2, SE-441 27 Alingsås der avtalen blir signert.

10.3 Hvis meklingen finner ut at vilkår i avtalen ikke er gyldige, påvirker det ikke de andre vilkårene, og du og Woods TES Sweden skal overholde de gyldige vilkårene.

10.4 Avtalen signeres hos Woods TES Sweden AB