Serviceaftale for Woods TES Sweden AB

Før du accepterer aftalen, bedes du gennemlæse alt indholdet i aftalen nøje og gøre dig fuldt fortrolig med alle vilkårene, særligt restriktive klausuler eller undtagelser. Restriktive klausuler eller undtagelser er skrevet med fed skrift eller fremhævet på anden måde for at fange din opmærksomhed. Hvis du er i tvivl om nogle af vilkårene i aftalen, bedes du kontakte den relevante afdeling i Woods TES Sweden AB. Du må ikke benytte tjenesten, før du har læst og accepteret alle aftalens vilkår, relevante aftaler og regler mv. Når du har valgt ”accepter og indsend aftalen” (se den præcise formulering på registreringssiden) og fuldført registreringsproceduren, eller hvis du på nogen måde benytter tjenesten, anses det som, at du har læst og accepteret aftalens restriktive klausuler og ovennævnte regler. I tilfælde af misligholdelse af aftalen har Woods TES Sweden AB ret til ensidigt at begrænse, suspendere eller ophæve din ret til at benytte tjenesten og til at undersøge, om du kan drages til ansvar.

Serviceaftalen (i det følgende benævnt ”aftalen”) er underskrevet af dig og af Woods TES Sweden AB. Den omfatter (men er ikke begrænset til) Woods TES Sweden AB’s politik om beskyttelse af personoplysninger og andet indhold. Hvis der foretages ændringer, informerer Woods TES Sweden AB dig herom ved at udsende en meddelelse via den licenserede software, og du vil ikke modtage yderligere meddelelser herom. Når meddelelsen udsendes, bliver den ændrede aftale og de ændrede regler automatisk en del af aftalen, og du vil ikke blive bedt om yderligere accept af de ændrede betingelser. Hvis du har indvendinger mod sådanne relevante ændringer, skal du ophøre med at bruge Woods TES Sweden AB’s tjeneste. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten, anses det som, at du ikke har nogen indvendinger mod de ændrede regler og accepterer at følge dem.

I. Definition af begreber

1.1 Licenseret software henviser til det softwaresystem, der er udviklet af Woods TES Sweden AB, og som downloades, installeres og anvendes på de angivne mobile systemterminaler.

1.2 Tjenester henviser til de tjenester, som Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører stiller til rådighed for dig. Du kan bruge disse tjenester på mobile terminaler med den licenserede software.

II. Tjeneste

2.1 Woods TES Sweden AB tilbyder dig tjenester til administration af intelligent udstyr til hjemmet, som du kan bruge til at få adgang til de intelligente terminaler på Woods TES Sweden AB’s og virksomhedens leverandørers intelligente platform via Woods TES Sweden AB Control og på den måde sammenkæde intelligent udstyr. Tjenesten omfatter administration af intelligent udstyr, sammenkædning af scener, analyserapport mv. Disse funktioner kan optimeres eller modificeres i overensstemmelse med ændrede brugerkrav eller efter tjenesteudbyderens skøn, og leveringen af tjenesten kan blive suspenderet på grund af planlagt eller ikke-planlagt vedligeholdelse.

III. Tjenestens omfang

3.1 Woods TES Sweden giver dig ret til at bruge det produkt, der er baseret på denne software.

3.2 Du må ikke udstede licenser til, sælge, udleje, overdrage eller udgive produktet i nogen form eller bruge produktet til andre kommercielle formål. 3.2 På grund af begrænsninger i softwaretilpasningsplatformen og terminalerne kan du kun bruge den licenserede software på den autoriserede systemplatform og terminal. Hvis du installerer den licenserede software på andet terminaludstyr, kan det beskadige hardwarens eller softwarens funktion.

3.3 Du anerkender, at den licenserede software kun må bruges til ikke-kommercielle formål, og at installation, anvendelse og kørsel af den licenserede software er forbudt. Hvis anvendelse til kommercielle formål er nødvendigt, skal der indhentes forudgående skriftlig godkendelse og tilladelse fra Woods TES Sweden AB.

3.4 Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører kan muligvis ændre, opgradere eller overføre den licenserede software eller relevante funktioner fra tid til anden, og de kan muligvis tilføje nye funktioner eller tjenester til det licenserede softwaresystem. Hvis førnævnte nye funktioner eller tjenester ikke ledsages af en separat aftale, har du brugsret til de pågældende funktioner og tjenester, som dermed også er omfattet af aftalen.

3.5 Du er ansvarlig for nøjagtigheden, pålideligheden, integriteten og lovligheden af inputdataene og for lovligheden af den måde, du indhenter dataene på, og du skal fra tid til anden sikkerhedskopiere data og oplysninger. Du bærer alle risici for skader på og tab af sådanne oplysninger.

3.6 Du skal opbevare dit kontonummer og din adgangskode forsvarligt. Hvis din konto har sikkerhedssmuthuller (herunder, men ikke begrænset til, at adgangskoden kommer til andres kendskab), skal du informere Woods TES Sweden AB herom hurtigst muligt, og Woods TES Sweden AB vil hjælpe dig med at træffe de relevante foranstaltninger. Al anden adfærd, der er forbundet med din konto, er dit ansvar, og du bærer selv alle forpligtelser.

IV. En tredjepart

4.1 Du anerkender, at visse tjenester fra Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører er baseret på software eller tjenester, der leveres af en tredjepart. Disse tjenester har til formål at lette din brug af programmet, og den nødvendige juridiske godkendelse er indhentet fra tredjeparten.

4.2 Produktet indeholder visse oplysninger og tjenester fra tredjeparten. Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører har ikke kontrol over og er ikke ansvarlige for oplysninger og tjenester fra tredjeparten.

4.3 Du anerkender, at Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører ikke kan garantere, at den licenserede software altid bruger eller indeholder sådanne tjenester, eller at anden software, der leveres af den samme tredjepart, vil blive brugt i fremtiden. Ligeledes kan tredjeparten muligvis bruge lignende tjenester, der leveres af en anden tredjepart. Brug af førnævnte tilsvarende software eller tjenester indebærer, at de er omfattet af denne aftale.

V. Standard for brug af tjenesten

5.1 Du er forpligtet til at bruge den licenserede software på en normal måde. Følgende anvendelsesmåder er i strid med standarden for brug:

1) Udsendelse eller deling af computervirus, orme, ondsindet kode eller software, der bevidst skader eller ændrer computersystemet eller dataene.

2) Indsamling af oplysninger eller data om andre brugere uden tilladelse, for eksempel e-mailadresser eller lignende.

3) Brug af produktet med onde hensigter på en automatisk måde med det formål at overbelaste serveren eller gribe forstyrrende ind i eller beskadige webserveren og netværksforbindelserne på andre måder.

4) Forsøg på at tilgå produktets serverdata eller kommunikationsdata uden tilladelse.

5) Indgriben i eller beskadigelse af andre brugeres brug af programmet.

5.2 Du forstår og er indforstået med følgende:

1) Det er op til Woods TES Sweden AB at fastslå, om du er involveret i et brud på ovenstående standarder, og at suspendere eller opsige din programlicens i overensstemmelse med resultaterne af deres undersøgelser eller træffe andre begrænsende foranstaltninger i overensstemmelse med aftalerne.

2) Woods TES Sweden AB sletter omgående oplysninger, der er i strid med lovgivningen, krænker andres juridiske rettigheder eller er i strid med den aftale, du har accepteret ved at bruge den licenserede software.

3) Hvis en tredjepart lider skade som følge af dit brud på standarden for brug, bærer du selv det juridiske ansvar i eget navn, og du skal beskytte og holde Woods TES Sweden AB skadesløs for tab eller yderligere omkostninger, der opstår som følge heraf. I modsat fald har Woods TES Sweden AB ret til at kræve kompensation.

4) Hvis Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører lider tab som følge af din overtrædelse af relevant lovgivning eller misligholdelse af aftalen, skal du kompensere Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører for de tab og (eller) de omkostninger, der opstår som følge heraf.

VI. Standard for oplysningernes indhold

6.1 Du forpligter dig til ikke at handle i strid med lovgivningen eller udvise upassende adfærd ved brug af tjenesten; sådanne handlinger eller en sådan adfærd omfatter (men er ikke begrænset til):

6.1.1 Upload, overførsel eller deling af oplysninger, som har en af følgende egenskaber:

1) Er i modstrid med de grundlæggende principper i Grundloven.

2) Bringer statens sikkerhed i fare, afslører statshemmeligheder, undergraver statsmagten og saboterer statens enhed.

3) Skader statens ære eller berettigelse.

4) Tilskynder til nationalt had og diskrimination og saboterer den nationale enhed.

5) Ødelægger statens religiøse politik og fremmer kætteri og feudalistisk overtro.

6) Spreder rygter, forstyrrer samfundsordenen og ødelægger stabiliteten i samfundet.

7) Spreder sjofelheder, porno, hasardspil, vold, mord og terror eller tilskynder til meddelagtighed i en forbrydelse.

8) Fornærmer eller bagvasker andre eller krænker andres juridiske rettigheder eller interesser.

9) Rummer indhold, der er falsk, bedragerisk, skadeligt, truende, krænkende mod andres privatliv, chikanerende, krænkende, bagvaskende, groft, uanstændigt eller moralsk frastødende.

10) Rummer andet indhold, der er pålagt begrænsninger eller forbudt i henhold til gældende love, bestemmelser, regler, forskrifter eller andre juridiske standarder.

VII. Politik om beskyttelse af personoplysninger

7.1 Woods TES Sweden AB anser det som afgørende at beskytte dine personoplysninger. Woods TES Sweden AB har udarbejdet Woods TES Sweden AB’s politik om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder regler for ejerskab og beskyttelse af intellektuel ejendomsret samt indsamling, brug, deling, opbevaring og beskyttelse mv. af dine oplysninger. Vi anbefaler, at du læser Woods TES Sweden AB’s politik om beskyttelse af personoplysninger grundigt igennem.

VIII. Undtagelsesklausuler

8.1 Medmindre andet er angivet i love og bestemmelser, vil Woods TES Sweden AB gøre sit bedste for at sikre sikkerheden, validiteten, nøjagtigheden og pålideligheden af den licenserede software og de teknologier og oplysninger, der er involveret, men Woods TES Sweden AB er ikke i stand til at garantere disse ting på grund af de begrænsninger, der ligger i de tilgængelige teknologier på nuværende tidspunkt.
8.2 Du forstår, at Woods TES Sweden AB ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab forårsaget af force majeure og misligholdelse fra en tredjeparts side.
8.3 Du er ansvarlig for personskade eller hændelige skader eller indirekte skader, der forårsages af eller er forbundet med en af følgende hændelser: 1) En tredjeparts brug af den licenserede software eller ændring af dine data uden tilladelse; 2) Udgifter og tab forårsaget af brug af den licenserede software; 3) Din misforståelse af den licenserede software; 4) Andre tab forbundet med den licenserede software, som er forårsaget af forhold, der ikke kan tilskrives Woods TES Sweden AB.
8.4 Al anden software, der er afledt af den licenserede software, og som ikke er udviklet og udgivet af Woods TES Sweden AB, eller hvis udvikling og udgivelse ikke er sket med tilladelse fra Woods TES Sweden AB, er ulovlig software. Download, installation og brug af en sådan software kan have uforudsigelige konsekvenser. Woods TES Sweden AB skal friholdes for ethvert juridisk ansvar og enhver tvist, der måtte opstå som resultat heraf, og Woods TES Sweden AB har ret til at suspendere eller opsige programlicensen og/eller alle andre tjenester.
8.5 Du er blevet informeret om, at brug af Woods TES Sweden AB’s og virksomhedens leverandørs intelligente platform kræver en internetforbindelse, som kan blive påvirket af ustabile faktorer i ethvert led. Selvom Woods TES Sweden AB har truffet sikkerhedsforanstaltninger, kan tjenesten muligvis blive suspenderet, ophævet, forsinket eller ramt af programmæssige begrænsninger eller programfejl som følge af iboende fejl ved internetforbindelsen og den elektroniske kommunikation samt faktorer, der ligger uden for aftaleparternes rimelige kontrol (herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, terrorangreb, epidemiske sygdomme, naturkatastrofer, optøjer, terminalvirus, hackerangreb, netværksfejl og terminalfejl). Du accepterer hermed at bære ovenstående risici, og du accepterer, at Woods TES Sweden AB friholdes for ethvert ansvar, hvis tjenesternes normale drift bliver påvirket af ovenstående risici.

IX. Opsigelse af aftalen og misligholdelse af aftalen

9.1 Du er indforstået med, at du skal bruge den licenserede software i overensstemmelse med det tilladte anvendelsesområde, respektere den intellektuelle ejendomsret, der er knyttet til softwaren og indholdet i softwaren, og opfylde dine forpligtelser i henhold til aftalen, når du bruger Woods TES Sweden AB’s tjenester. Woods TES Sweden AB vil opsige programlicensen, hvis du misligholder aftalen i væsentlig grad.

9.2 Din brug af softwaren afhænger af supplerende tjenester, der leveres af Woods TES Sweden AB og associerede virksomheder. Manglende overholdelse af vilkår, aftaler, regler, forkyndelser og andre relevante bestemmelser fra Woods TES Sweden AB og associerede virksomheder kan medføre, at brugen af den licenserede software ikke falder ind under normal brug, og i så fald har Woods TES Sweden AB ret til at opsige programlicensen eller træffe foranstaltninger, som begrænser din programlicens eller andre rettigheder eller interesser, der er under Woods TES Sweden AB’s kontrol, i overensstemmelse med aftalen, herunder suspendering eller opsigelse af din programlicens.

9.3 Hvis du misligholder aftalen eller andre aftaler, der er underskrevet med Woods TES Sweden AB, har Woods TES Sweden AB og virksomhedens leverandører ret til at informere associerede virksomheder herom og bede dem om at træffe foranstaltninger, der begrænser dine rettigheder og interesser, herunder at bede associerede virksomheder om at suspendere eller ophæve din adgang til alle tjenesterne eller en del af tjenesterne, og give juridisk meddelelse om din misligholdelse af aftalen på websteder, der drives eller faktisk kontrolleres af de pågældende virksomheder.

9.4 Den licenserede software downloades via downloadplatformen, og du er forpligtet til at overholde reglerne for downloadplatformen, systemplatformen og terminalfremstillingen vedrørende anvendelsesmåder og begrænsninger for den licenserede software. Hvis ovennævnte tredjepart bekræfter, at du har misligholdt aftalen, og handling er påkrævet fra Woods TES Sweden AB’s og virksomhedens leverandørs side, kan Woods TES Sweden AB opsige din programlicens på anmodning fra tredjeparten.

9.5 Når programlicensen opsiges, skal du ophøre med at bruge den licenserede software og destruere alle kopier af den.

9.6 Du bærer alle kompensationsforpligtelser, hvis Woods TES Sweden AB og andre brugere lider tab som følge af din misligholdelse af aftalevilkårene.

X. Lovvalg og vilkårenes uafhængighed

10.1 Aftalens retsvirkning, fortolkning, ændring og fuldbyrdelse samt tvister vedrørende aftalen er underlagt lovgivningen i Folkerepublikken Kina. Hvis der ikke findes relevante love og bestemmelser, henvises til generel international forretningspraksis og (eller) branchepraksis.

10.2 Tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, kan bilægges af dig og Woods TES Sweden AB i mindelighed eller indbringes for byretten, som har jurisdiktion over adressen Maskingatan 2, 441 27 Allingsås, Sverige, hvor aftalen er underskrevet.

10.3 Hvis byretten finder, at et eller flere af vilkårene i aftalen er ugyldige, påvirker det ikke retsvirkningen af de øvrige vilkår eller nogen del heraf, og du og Wood TES Sweden skal opfylde de gyldige vilkår på en loyal måde.

10.4 Aftalen er underskrevet hos Woods TES Sweden AB.